CU-BEST (Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic test) เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ "CU-BEST" เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ "CU-BEST(English)" เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน50และคณิตศาสตร์ จำนวน50%
การสอบ CU-BEST ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้มีการจัดสอบปีละ 4ครั้งสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2ครั้งสำหรับ CU-BEST(English) หลังจากการสอบแล้ว คะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีเพื่อให้ผู้สมัครได้ใช้ผลสอบเพื่อยื่นสมัครในครั้งถัดไปได้ (แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาดังกล่าว)

การสมัครสอบ : ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบผ่านทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร และตรวจสอบผังที่นั่งสอบตามกำหนดเวลาที่ประกาศ
ค่าสมัครสอบ : 500 บาท โดยนำ Pay-in ที่ได้จากระบบรับสมัคร ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา
[ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบ CU-BEST ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2561 จะปรับขึ้นเป็น 700 บาท ]
การตรวจผลคะแนนสอบ : ผู้สอบสามารถเช็คผลคะแนนสอบได้จากทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์ ได้ในช่วงเวลา 3-5 วันหลังจากวันที่สอบ และสามารถสั่งพิมพ์ผลคะแนนสอบจากเว็ปไซต์ได้ทันที สำหรับผลสอบในรูปแบบกระดาษแจ้งผลจะถูกส่งถึงผู้สมัครตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบ ประมาณ 1-2 สัปดาห์
 

หลักสูตรที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ(Regular)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น(Young Executive)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(MS in IT)*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(MS in Marketing)*
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต*
หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (MS in Logistics)*

 

*สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถยื่นสมัครได้จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2561

ครั้งที่ เริ่มรับสมัครONLINE ปิดรับสมัคร ประกาศผังสอบ วันสอบ เวลา
1/2561 1 ม.ค. 61 28 ก.พ. 61 5 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 9-12 น.
2/2561 1 มี.ค. 61 15 พ.ค.61 21 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 9-12 น.
3/2561 16 พ.ค. 61 30 มิ.ย. 61 9 ก.ค. 61 15  ก.ค. 61 9-12 น.
4/2561 1 ก.ย. 61 11 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 9-12 น. 

[ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบCU-BEST ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2561 ปรับขึ้นเป็น 700 บาท ]
 


ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร สามารถใช้ยื่นสมัครสอบในรอบนั้นๆได้ เช่น วันสอบตรงกับวันที่ 12 มี.ค. 60

แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 20 มี.ค. 2560 ได้


เข้าสู่เว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ CU-BEST
(CLICK)


(ไม่สามารถใช้โปรแกรมฺBrowser Internet Explorer ได้ กรุณาใช้ Google Chrome หรือ Firefox )

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST : 02-2185717-9
Email : mba@cbs.chula.ac.th

*******************************************************
CUBEST(English) Please CLICK Here


 

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program: 50th Anniversary Building, 5th Floor, Room 506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 02-218-5717-9 โทรสาร 02-255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook

CU BEST | MBA Chulalongkorn

Error

Error message

  • Error loading meta tag data, do the database updates need to be run?
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\PHPWeb\MBAChulaInfo\includes\common.inc:2697) in drupal_send_headers() (line 1212 of C:\PHPWeb\MBAChulaInfo\includes\bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away in variable_set() (line 971 of C:\PHPWeb\MBAChulaInfo\includes\bootstrap.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 13169794675ba5a414ccce65.06351796 ) in lock_release_all() (line 269 of C:\PHPWeb\MBAChulaInfo\includes\lock.inc).