อยากทราบเกี่ยวกับปริญญามหาบัญฑิตที่จุฬาออกให้

อยากทราบเกี่ยวกับปริญญามหาบัญฑิตที่จุฬาออกให้ของหลักสูตร R-MBA ที่ไม่มีให้เลือกสาขาเวลาเรียน คือที่ทางหลักสูตรบังคับเรียนสาขาการจัดการนั้น จะมีการระบุวงเล็บต่อท้ายปริญญาว่า สาขาการจัดการ หรือไม่ หรือถ้าไม่มีแล้ว จะระบุว่าอะไรครับ เพราะเห็นว่าที่สถาบันอื่นๆจะระบุต่อท้ายเลยว่าเป็นมหาบัณฑิตสาขาอะไร เช่น ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (การตลาด) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (การเงิน) เป็นต้น


ไม่มีระบุยสาขาค่ะ จะเป็น Transcript ระบุว่าจบทางด้าน Master of Business Administration เท่านั้นค่ะ • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
 • Letter of Recommendation MBA Y-Ex  ( 8/7/2014 ) 
 • ผลคะแนน CU-TEP ตัวจริง  ( 7/30/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.