กลับไปหน้ารวมข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2546

[MBA-News]

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหารระดับต้น 

MBA - Young Executive รุ่น 10/2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับไปข่าวหน้านี้

Previous PageBack to MBA. Home pageNext Page

[Previous]

ถ้าต้องการไปหน้าถัดไปให้เลือกลูกศรทางขวา

 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2546 เวลา 16.30 - 21.00 น.

ห้อง 305  ชั้น 3  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (ตึก 8)

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 0121 นางสาว นันทิดา ชวพงษ์พานิช
2 0122 นางสาว รพีพรรณ ธัญญสาธุกุล
3 0123 นางสาว นวลพรรณ ปุณณกานนท์
4 0124 นางสาว ประภาพร อิทธิพรกุล
5 0125 นางสาว วิภาวดี โพธิพิพิธ
6 0126 นางสาว ปิยรัตน์ พงษ์วานิชอนันต์
7 0127 นางสาว พิมรา เมฆเสรีวัฒนา
8 0128 นางสาว ตารนุช พรหมเพ็ญ
9 0129 นางสาว อัญญาวี เด่นสรศิริ
10 0130 นางสาว ลวณา พรพิมล
11 0131 นาย เจษฎา ภวภูตานนท์
12 0132 นาย ธวัชชัย ศิริวัฒโนทัย
13 0133 นาง อุษณีย์ สุริยพรรณพงศ์
14 0134 นางสาว รัตนพร อริยภิญโญ
15 0135 นาบง วดารัตน์ จุฑาโสภณ
16 0136 นางสาว ลีลี่ โคตระวิวัฒน์
17 0137 นาย ทรงกิจ ขอถาวรวงศ์
18 0138 นางสาว ภัศรา วิเชียรปราการ
19 0139 นาย ภีมะ เอกโพธิ์
20 0140 นาย เฉลิมพล ตระกูลวงศ์บวร
  [TOP]

การเข้าสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
  ใช้เวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที  
 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2546 เวลา 16.30 - 21.00 น.

ห้อง 306  ชั้น 3  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (ตึก 8)

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 0141 นาย ยงยุทธ ตรีฤกษ์งาม
2 0142 นาย เกริกเกียรติ วงศ์แจ่มบุญ
3 0143 นาย วิภู รักษ์นภาพงศ์
4 0144 นาย ประยุทธ ลายวงศ์เจริญ
5 0145 นางสาว อารี พุทธิพนาเวศ
6 0146 นาย ธนพล พัฒนาพงษ์สถิตย์
7 0147 นางสาว ดวงดาว วโรดมวิจิตร
8 0148 นางสาว สวนีย์ ฉันทสิทธิพร
9 0149 นางสาว ฐิติกา ลินิฐฎา
10 0150 นาย ชัชวัฒน์ อัศวรักษาวงศ์
11 0151 นาย ภราดา สุขยิ่ง
12 0152 นางสาว ปริญญา แช่มช้อย
13 0153 นาย ภาสพงศ์ เกิดมี
14 0154 นางสาว ไพลิน ศักดิ์ศรีสกุลชัย
15 0155 นางสาว วิภาวรรณ ชุนงาม
16 0156 นาย รถพล เอื้อสกุลเกียรติ
17 0157 นางสาว สิริกัญญ์ แสงศร
18 0158 นางสาว พรพรรณ ด่านประดิษฐ์
19 0159 นาย ธีรยุทธ การสันทัด
20 0160 นางสาว ปาจรีย์ เครือเช้า
    [TOP]

การเข้าสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
  ใช้เวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที  
 

Copyright (C) 2000 - 2003 MBA-CU. All rights reserved. www.mbachula.info or mba.acc.chula.ac.th