กลับไปหน้ารวมข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2547

[MBA-News]

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหารระดับต้น 

MBA - Young Executive รุ่น 11

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับไปข่าวหน้านี้

Previous PageBack to MBA. Home pageNext Page

[Previous]

ถ้าต้องการไปหน้าถัดไปให้เลือกลูกศรทางขวา

 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ห้อง 305  ชั้น 3  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (ตึก 8)

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
119 0119 นาย ดนัย เตรียมชาญชูชัย
120 0120 นางสาว ชลิตา ประดิษฐบาทุกา
121 0121 นาย สุรเชษฐ์ นาควงศ์
122 0122 นาย มติ สุธีรัตน์
123 0123 นางสาว ปานฤทัย สนิทพันธุ์
124 0124 นาย สุเทพ จองวรรณศิริ
125 0125 นางสาว ปรีดาวดี วงศ์ชัยประทุม
126 0126 นาย สิทธิชัย นันทนาสิทธิ์
127 0127 นาย พิสิฐ อิทธิวัฒนกุล
128 0128 นาย ผรินทร์ สงฆ์ประชา
129 0129 นางสาว อัญญารัตน์ สุทธิเบญจกุล
130 0130 นางสาว สุทินา สุวรรณนามัย
131 0131 นาย กิติพงษ์ ธาราศิริสกุล
132 0132 นาย ชณัฐพงษ์ กิจศิริพันธ์
133 0133 นางสาว พรรณี ตั้งเติมพงษ์
134 0134 นาย ชวิศร์ สุนทรัตน์
พักเที่ยง
 
    [TOP]

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 13.00 - 18.00 น.

ห้อง 305  ชั้น 3  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (ตึก 8)

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
151 0151 นางสาว ปิยะวรรณ อจินไตยศิลป์
152 0152 นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งชลชวลิต
153 0153 นาย สุรศักดิ์ ประจักษ์วิกรานต์
154 0154 นาย ธันยพงศ์ จงสุขกิจพานิช
155 0155 นางสาว นันทกานต์ พะวงบุษบา
156 0156 นางสาว สิทธินี สายมงคล
157 0157 นางสาว กรองกาญจน์ จิตต์รัตนจินดา
158 0158 นาย ทวีเดช รุ่งเรืองอนันต์
159 0159 นาง ภัทรัตน์ อัศวลิขิตเพชร
160 0160 นาย บูรพา เลาหะรัตนะวิบูลย์
161 0161 นางสาว นฤมล เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ
162 0162 นาย กังวาล ปุริมาณเสวี
163 0163 นางสาว ศิรินดา พุฒชูชาติ
164 0164 นาย กมลพันธ์ ปัณทุราสัญญ์
165 0165 นาย ทัศนัย แสวงทรัพย์
166 0166 นาย บัญญัติ ปรานประภาส
167 0167 นางสาว กันตรัตน์ ติรกิตติ
168 0168 นางสาว ฐิติมา โฆษิตพันธวงศ์
169 0169 นางสาว นนสญารัตน์ หอสิริ
170 0170 นางสาว อุรศรี อิ่มสมบูรณ์
171 0171 นางสาว พิไลลักษณ์ ชัยพินิจ
172 0172 นางสาว ปรียานุช จารุเจริญรุ่ง
173 0173 นางสาว เลิศฉวี จุฑากอเกียรติ
174 0174 นางสาว วดี จีนถนอม
175 0175 นาย กัมปนาท ตั้งวาจาสัตย์
 
  [TOP]

การเข้าสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
  ใช้เวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที  
 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ห้อง 306  ชั้น 3  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (ตึก 8)

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
135 0135 นางสาว อมรวรรณ โชติตะวัน
136 0136 นาย วรพัฒน์ ดอกชูรุ่ง
137 0137 นางสาว วิภาวดี โพธิพิพิธ
138 0138 นาย พูนศักดิ์ ภาณุวงศ์เจริญ
139 0139 นางสาว กรุณา จีนถนอม
140 0140 นางสาว ภาริณี จันทรคุปต์
141 0141 นาย ยอดยศ ลิ้มรสธรรม
142 0142 นางสาว บุษกร เจนวิชชุวงศ์
143 0143 นาย กฤษดา ศุภพาณิชวงศ์
144 0144 นางสาว วรรณฤดี จริยะพิสุทธิ์
145 0145 นางสาว อมรรัตน์ เล็กเจริญวงศ์
146 0146 นางสาว แสงดาว ดิเรกโรจน์วุฒิ
147 0147 นาย พีรพัฒน์ พิบูลย์ลาภอุดม
148 0148 นาย กิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ
149 0149 นางสาว ภาณุลักษณ์ โชคะสุต
150 0150 นาย อภิสิทธิ์ ปราการมานันท์
พักเที่ยง
 
    [TOP]

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 13.00 - 18.00 น.

ห้อง 306  ชั้น 3  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (ตึก 8)

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
176 0176 นาย ธวัชชัย ศิริวัฒนโนทัย
177 0177 นางสาว ธาริณี ทีปะศิริ
178 0178 นางสาว อัมพร เขินประติยุทธ
179 0179 นาย ชญาศักดิ์ บุญเพ็ญ
180 0180 นาย ทะนงเกียรติ สุขวัฒน์
181 0181 นาย สุธีร์ อนันตชาติ
182 0182 นาย มงคล ไม้งาม
183 0183 นางสาว ดนูนารถ ชิตชอบ
184 0184 นาย สมยศ พร้อมพรชัย
185 0185 นางสาว อัญชลี วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
186 0186 นางสาว บุศลินรัตน์ วราปกรณ์กุล
187 0187 นาย สันต์ สถานานนท์
188 0188 นาย ธาริน ตันติมูรธา
189 0189 นาย วิศิษฎ์ กิจเจริญ
190 0190 นาย สุวัฒน์ ผดุงศิลปสถาพร
191 0191 นาย ศุภวัฒน์ นิ่มตระกูล
192 0192 นาย ฐิติพงษ์ เริ่มบุญฤทธิ์
193 0193 นางสาว รัตนา พิทันโชติ
194 0194 นาย ธรรมพงศ์ ธรมธัช
195 0195 นาย ต่อศักดิ์ บุญบางยาง
196 0196 นางสาว อรชุมา ลีลาจินดามัย
197 0197 นางสาว สลิลนา เกรียงสินยศ
198 0198 นาย สุรพงษ์ กอบกาญจนา
199 0199 นางสาว อิสริยา บุญกาญจน์
200 0200 นาย ศรธี กูลมงคลรัตน์
[ดูผังสอบแบบ PDF File คลิกที่นี่...]
    [TOP]

การเข้าสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
  ใช้เวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที  
 

Copyright (C) 2000 - 2004 MBA-CU. All rights reserved. www.mbachula.info or mba.acc.chula.ac.th