MBA Regular
MBA Young Executive
MBA Executive
MBA English Program
CUBEST
CUBEST English
CURRICULUM
COURSE DESCRIPTION
 

 [CUBEST English Version please Click Here]
 


CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ และคณิตศาสตร์ โดยมีการจัดสอบปีละ 4-5 ครั้ง สำหรับCUBEST ภาษาไทย และ 2-3 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียด กำหนดการรับสมัครและวันสอบ จากทางเว็บไซต์ www.mbachula.info ทั้งนี้ การสมัครสอบใช้วิธีสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากที่สอบแล้วประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สอบสามารถเข้ามาตรวจผลคะแนนได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ลงทะเบียนเช่นกัน และใช้ผลคะแนนที่ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส่งเป็นหลักฐานการสมัครได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลสอบในรูปกระดาษแจ้งผล

หลักสูตรที่ต้องใช้คะแนนสอบ CU-BEST  ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ
 
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหารระดับต้น 
       - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ทางธุรกิจ 
       - หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
       - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

       - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
        หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฺฑิต
                              

          (หมายเหตุ : สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถสมัครได้ จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง )
         *
สำหรับหลักสูตร MBA English Program จะต้องใช้คะแนน CU-BEST (English) เท่านั้น
--------------------------------------------------------

คะแนนรวมและส่วนประกอบของข้อสอบ
(ตั้งแต่ CUBESTครั้งที่ 3/56 เป็นต้นไป)

คะแนน (ข้อ)
วิเคราะห์ธุรกิจ
คณิตศาสตร์
รวม

 CU-BEST

250 (50)
250 (50)
500

กำหนดการสอบ CU-BESTคณิตศาสตร์แนว GMAT และวิเคราะห์ธุรกิจ
เวลาสอบ  9.00 - 12.00 น.

ประจำปี 2557

ครั้งที่

เริ่มรับสมัคร Online

หมดเขตรับสมัคร

ประกาศผังสอบทางWebsite

วันสอบ
(วันอาทิตย์)

1/57

เริ่ม 1 ม.ค. 57

ถึง 15 ก.พ. 57

23 ก.พ. 57

2 มี.ค. 57

2/57

เริ่ม 1 เม.ย. 57

ถึง 10 พ.ค. 57

17 พ.ค. 57

15 มิ.ย. 57

3/57

เริ่ม 15 พ.ค. 57

ถึง 5 ก.ค. 57

10 ก.ค. 57

20 ก.ค. 57(เปลี่ยนเวลาสอบใหม่เป็น
9-12 น.)*

4/57

เริ่ม 1 ส.ค. 57

ถึง 30 ก.ย. 57

10 ต.ค. 57

19 ต.ค. 57

5/57

เริ่ม 1 ต.ค. 57

ถึง 15 พ.ย. 57

21 พ.ย. 57

30 พ.ย. 57**************************************************************************
 

วิธีการสมัครสอบ CU-BEST 

1.) หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มาที่หลักสูตรฯ      
2.) ผู้สมัครสอบจะต้องนำใบ Pay-In ที่สั่งพิมพ์หลังจากการสมัครแล้วไปชำระค่าสมัครสอบ
                  ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (หรือใน7-11) ทุกสาขา ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
(ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบออนไลน์)    โดยก่อนจะชำระเงิน 
                                     ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน Pay In Form ด้วย                                        
3.) เมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัคร
สามารถเข้ามาเช็คสถานะการสมัครได้ ประมาณ 2-3 วันหลังจากชำระเงิน
จากในเว็บที่สมัคร   โดยทำการ log-in เข้าไปดูสถานะในระบบ 
               (หลักสูตรจะไม่ส่งบัตรสอบไปให้ ผู้สอบจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน
มาแสดงในวันเข้าสอบ)      
                                                       
4.) ตรวจสอบวันที่ประกาศผังสอบ โดยในวันนั้น ให้เข้าระบบเพื่อดูเลขประจำตัวสอบ จากหน้าเดียวกัน
กับที่ได้ดูสถานะในระบบ  และเปรียบเทียบสถานที่สอบ จากผังสอบที่ประกาศเอาไว้บน
หน้าประกาศข่าวของเว็ปไซต์ mbachula.info              
5.) ในวันสอบ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าสอบเท่านั้น
(ไม่มีการอนุโลม ในกรณีบัตรหาย หรือกรณีใดๆทั้งสิ้น)                                          
6.) หลังจากสอบเสร็จประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สมัครสามารถ log-in เข้าระบบ
ที่เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์เพื่อเช็คคะแนนสอบได้ทันที
สำหรับผลสอบตัวจริง จะส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในเว็บไซต์

 

หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สอบและไม่คืนค่าสมัคร

หากผู้สมัครไม่ดำเนินการสมัครตามขั้นตอน
หรือชำระเงินค่าสอบล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
 
!!!!!

ค่าสมัครสอบ 500 บาท

  

**************************************************************

เข้าสู่เว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST
(คลิกที่รูปด้านล่างนี้)
                    ในกรณีที่ท่านลืม password (password ผิดหรือไม่ผ่านเท่านั้น ไม่ใช่กรณีของการที่
                หน้าเว็บขัดข้อง หรือมีข้อความ Error)
ท่านสามารถคลิกเมนู"ลืมpassword"
ที่อยู่ในเว็บไซต์รับสมัครสอบ ระบบจะทำการส่ง Password ไปทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก
   หากยังไม่ได้รับEmail (บางครั้ง email จะถูกส่งไปอยู่ในหมวดของ Junk mail )
กรุณา download แบบฟอร์ม  เพื่อขอ password [
ที่นี่ ] และส่ง Fax มายังหลักสูตร

, , , , , , , ,  ชำระที่ Counter Service หรือในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
รับชำระค่าสมัครในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของการสอบประเภทนั้นๆ เท่านั้น  )

(ชำระผ่าน Counter Service เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท ผู้สมัครจะได้รับใบรับฝากชำระ)

 

ข้อควรรู้สำหรับการสมัครสอบ
-หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ให้เก็บหลักฐานใบรับฝากไว้กับตัว
-เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ชำระค่าสมัครถูกต้องตามประเภทการสมัคร
-ผู้สมัครจะต้องเข้ามาเช็คเลขที่นั่งสอบด้วยตนเองทางเว็บรับสมัครออนไลน์
หลักสูตรไม่มีการแจ้งเลขที่สอบ หรือ ส่งบัตรสอบไปให้

หากมีคำถามและข้อสงสัย
ติดต่อที่ห้องศูนย์ทดสอบ CUBEST
โทร 02-2185735,092-2628144


MBA Regular l MBA Young Executive l MBA Executive l MBA Aviation Management l MBA English Program l CU - BEST l CU - BEST English
 
2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.