MBA Regular
MBA Young Executive
MBA Executive
MBA English Program
CUBEST
CUBEST English
CURRICULUM
COURSE DESCRIPTION
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการการบิน (MBA in Aviation Management)

ประกาศ:
หลักสูตร MBA สาขาการจัดการการบิน
งดรับสมัครนิสิตใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป


 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมทางด้านคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ กับ กองทัพอากาศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการบิน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรเพื่อออกไปบริหารธุรกิจทางด้านการบิน นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรจึงสามารถศึกษาทฤษฏีและหลักการทางด้านบริหารธุรกิจ พร้อมกับเรียนวิชาเลือกและฝึกปฏิบัติการทางด้านการบินกับกองทัพอากาศ

 

> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง (ไม่จำกัดสาขา)
> มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript)
    จนถึงวันแรกของการรับสมัครออนไลน์(ตรวจสอบวันที่ระบุจากกำหนดการรับสมัครด้านล่าง)
> ประสบการณ์ทำงานไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทางการบินมาก่อน แต่การคัดเลือกจะขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการ
   เป็นหลัก
> มีผลคะแนน CU-TEP ที่ถึงเกณท์ขั้นต่ำ และยังไม่หมดอายุ
( สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบ CU-TEP ในรอบสอบวันที่ 9 มกราคม 54  แต่ไม่สามารถสมัครทัน สามารถติดต่อหลักสูตรฯ เพื่อขอสมัครสอบรอบพิเศษ โดยติดต่อที่หลักสูตร MBA สำหรับวันสอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

> มีผลคะแนน CU-BEST ขั้นต่ำ 200 คะแนน
   (ต้องสอบเก็บคะแนนไว้ก่อนถึงกำหนดรับสมัครสอบสัมภาษณ์ที่หลักสูตรฯ)
> สามารถใช้ผลสอบ Toefl หรือ Ielts ยื่นแทน CU-TEP ได้
ตรวจสอบคะแนนขั้นต่ำ
> ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครสอบในโปรแกรมการจัดการการบิน รุ่นที่ 6 :
1) สามารถใช้คะแนน CUBEST รอบที่ 1/54 ที่จะสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 54 ในการยื่นสมัครได้
2)คะแนน CU-TEP ที่สามารถใช้ยื่นสมัครสอบได้จะต้องไม่เกินรอบที่ 1/2011 ซึ่งสอบในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 54


> ผู้สมัครจะต้องทำการสอบ CU-TEP และ CU-BEST ก่อน โดยทำการสอบล่วงหน้า
   โดยคะแนนที่สอบจะสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี
> พิจารณาผลคะแนน CU-TEP และ CU-BEST พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ ที่ทางหลักสูตรกำหนด

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
-> ความพร้อมในการศึกษา
-> ประสบการณ์การทำงาน
-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
-> บุคลิกภาพ

 

15 ต.ค. 53 - 28 ม.ค. 54 - รับสมัคร Online ทางเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ
(เมนูหลักฐานการสมัคร ข้อที่ 1.)
  - ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์และส่งหลักฐาน
  การสมัครมายังที่อยู่หลักสูตร
18 ก.พ. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
26-27 ก.พ. 54 สอบสัมภาษณ์
11 มี.ค. 54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่
11 - 18 มี.ค. 54 รายงานตัวและชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน
24 - 25 มี.ค. 54 ปฐมนิเทศและสัมมนานิสิตใหม่นอกสถานที่
2 เม.ย. - 15 พ.ค. 54 เรียนปรับพื้นฐาน
มิถุนายน 54 เริ่มเรียนภาคการศึกษาแรก
 *หมายเหตุ : ในวันสุดท้ายของการสมัครสอบออนไลน์ ผู้สมัครควรทำการสมัครให้เสร็จสิ้นก่อน 18.00 น.

 

-- ใบปะหน้าเอกสารการสมัคร [ download ที่นี่ ] --

1. ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ : กรอกได้จาก เว็บไซต์รับสมัคร MBA Application Online ที่จะเปิดให้สมัครภายในระยะเวลาที่เปิด
     รับสมัคร
โดยเมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครจำนวน 1 ชุด (หรือเก็บไว้สำรอง)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูปติดบนใบสมัครให้เรียบร้อย 
3. แบบฟอร์มหนังสือ Recommendation จำนวน 2 ฉบับ  (จากผู้รับรองฯ 2 คน)
   (ดาวน์โหลดได้จากเมนู “Download”)

4. สำเนาผลคะแนน CU-TEP และ CU-BEST(ภาษาไทย) อย่างละ 1 ฉบับ
   (
สำหรับตัวจริง เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงได้ หากทางเจ้าหน้าที่ต้องการเรียกดู)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

6. สำเนา Transcript 1 ฉบับ  (สำหรับตัวจริง เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงได้ หากทางเจ้าหน้าที่ต้องการเรียกดู)

7. หนังสือรับรองการทำงาน สำหรับประสบการณ์ตามที่ระบุ   
  
(หากไม่สามารถส่งหนังสือรับรองจากทางบริษัทที่เคยลาออกมาแล้วได้ ผู้สมัครสามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย
   
หรือสลิปเงินเดือนเป็นหลักฐานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การใช้หลักฐานทดแทนนี้ ไม่ได้ถือว่าเป็นหนังสือรับรองการทำงาน
     ที่แท้จริง
)

8.  ใบรับฝากชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท 
  
 (ใช้ใบPay-in ที่สั่งพิมพ์จากระบบสมัครออนไลน์ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ระบบรับสมัครหลังจากที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล
     การสมัครเสร็จแล้ว
)
   
หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบให้เด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

 

ส่งเอกสารการสมัคร"ทั้งหมด" มายังหลักสูตรภายในระยะเวลาที่รับสมัคร มาตามที่อยู่หลักสูตร โดยควรลงทะเบียนซองเอกสาร
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง (ระบุชื่อโปรแกรมที่สมัครสอบทางมุมขวาล่างของซอง) โดยหลักฐานการสมัครจะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(กรุณาส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น)

 
    -  การเรียนการสอนในวันศุกร์ตอนเย็น ( 18.00-21.00 น.) เสาร์หรืออาทิตย์ ( 9.00-16.00 น.)
    -  รับสมัครรุ่นละประมาณ 50 คน
    - ใช้เวลาเรียนขั้นต่ำ 2 ปี

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบตรีภาค

ภาษาที่ใช้ในการเรียน
 เรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้องปฏิบัติการ
ห้อง Management Cockpit ห้องปฏิบัติการทางการเงิน และศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่ทันสมัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางด้านการบินของกองทัพอากาศ

 

 

ภาคเรียนละ / บาท

 

ค่าเทอม *

19,000

 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ **

50,000

 

ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน

ประกาศอีกครั้งหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์

1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

ประมาณ 420,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น
** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


MBA Regular l MBA Young Executive l MBA Executive l MBA Aviation Management l MBA English Program l CU - BEST l CU - BEST English
 
2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.